ﮔﺮوه طب پردیس کیهان، در راستای رشد و ارتقای فعالیت­ ها و تولیدات خود به دنبال ایجاد و توسعه همکاری با مراکز علمی-پژوهشی نظیر دانشگاه ها، اساتید هیئت علمی، شرکت های دانش بنیان و محققین و شرکت های داخل و خارج از کشور است. در این زمینه، فعالیت های شرکت بر اساس ضرورت ها و نیازهای شناسایی شده برنامه ریزی می شوند و تعامل با مراکز علمی- پژوهشی به صورت کاملا هدفمند و سازنده انجام می گیرد. بدین منظور، شرکت طب پردیس کیهان در جهت رشد، پیشرفت و وصول به اهداف متعالی خود، از همکاری و ارتباط با محققان، متخصصان و ظرفیت های ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎ و اوﻟﻮیت ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ گروه، استقبال می کند.